Pression : 1023 hPa  FL95 : 2973m
FL75 : 2364m
FL65 : 2059m
FL55 : 1754m
QRA : Pas a Florennes
LFA Golf 1 active
LFA Golf 2S non active
LFA Golf 2N non active
LFA Golf 2W non active
LFA Golf 5W non active
LFA Golf 5E non active
---